Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. NZ. Sekretarka Boles³awa Bieruta Wanda Górska. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Varsavia, 9 maggio 1946. La cerimonia di assegnazione della Medaglia della Vittoria e della libertà del 1945, istituita con decreto del Consiglio dei Ministri e approvata b

Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. NZ. Sekretarka Boles³awa Bieruta Wanda Górska. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Varsavia, 9 maggio 1946. La cerimonia di assegnazione della Medaglia della Vittoria e della libertà del 1945, istituita con decreto del Consiglio dei Ministri e approvata b Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H8WKM2

Dimensioni dei file:

7,7 MB (321,5 KB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

2045 x 1318 px | 34,6 x 22,3 cm | 13,6 x 8,8 inches | 150dpi

Data acquisizione:

9 maggio 1946

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.