Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. m.in. Zawodnik polski Stefan Dziedzic (P). uu PAP Zakopane, 2 marzo 1949. Il concorso internazionale di sci della Coppa Tatra ha riunito oltre 250 concorrenti provenienti da 6 paesi: Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Finlandia e Polonia. Improvvisamente noi

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. m.in. Zawodnik polski Stefan Dziedzic (P). uu PAP Zakopane, 2 marzo 1949. Il concorso internazionale di sci della Coppa Tatra ha riunito oltre 250 concorrenti provenienti da 6 paesi: Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Finlandia e Polonia. Improvvisamente noi Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9PT88

Dimensioni dei file:

27,2 MB (1,7 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

2474 x 3840 px | 20,9 x 32,5 cm | 8,2 x 12,8 inches | 300dpi

Data acquisizione:

2 marzo 1949

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.