Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Zawodniczka Czechos³owacji Moserova, która zajê³a i miejsce w kombinacji alpejskiej, zdobywaj¹c Puchar Tatr wœród kobiet oraz z³ot¹ plakietkê. uu PAP Zakopane, 2 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition ha riunito oltre 250 com

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Zawodniczka Czechos³owacji Moserova, która zajê³a i miejsce w kombinacji alpejskiej, zdobywaj¹c Puchar Tatr wœród kobiet oraz z³ot¹ plakietkê. uu PAP Zakopane, 2 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition ha riunito oltre 250 com Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9PT3K

Dimensioni dei file:

26,7 MB (2 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3840 x 2433 px | 32,5 x 20,6 cm | 12,8 x 8,1 inches | 300dpi

Data acquisizione:

2 marzo 1949

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.

Risparmia fino al 70% con i nostri pacchetti di immagini

Paga in anticipo per più immagini e scaricale quanto ti servono.

Visualizza gli sconti