Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Zawodnik polski Jan G¹sienica-Ciaptak (P) udziela wywiadu redaktorowi Polskiego Radia Tadeuszowi Pyszkowskiemu. uu PAP Zakopane, 2 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Ski Competition ha riunito oltre 250 concorrenti provenienti da 6 paesi: Czec

Zakopane, 1949-03-02. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Konkurencje alpejskie by³y utrudnione przez nag³e pogorszenie pogody, czêœæ konkurencji zosta³a powtórzona. Zawodnik polski Jan G¹sienica-Ciaptak (P) udziela wywiadu redaktorowi Polskiego Radia Tadeuszowi Pyszkowskiemu. uu PAP Zakopane, 2 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Ski Competition ha riunito oltre 250 concorrenti provenienti da 6 paesi: Czec Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9PRW8

Dimensioni dei file:

26,9 MB (1,9 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3840 x 2451 px | 32,5 x 20,8 cm | 12,8 x 8,2 inches | 300dpi

Data acquisizione:

2 marzo 1949

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.